leveringsvoorwaarden van Tuingenot

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Tuingenot
Naam: Tuingenot
Dennewitjeshof 25
3544 VN(in gemeente Utrecht)
kvk nr: 30140080
Hierna te noemen opdrachtnemer
2: onder voorwaarden wordt verstaan: de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
3. Onder overeenkomst wordt verstaan: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt verstaan de aanneming van een werk.
4: door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.
5: afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Offertes c.q opdrachtbevestiging

Alle door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig voor een maand na dato.
  Tuingenot behoudt zich het recht voor om de offertes te wijzigen ingeval van onverwachte prijsstijgingen.
  Na aanvaarding heeft Tuingenot het recht om binnen 8 werkdagen, na ontvangst van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever, de offerte te herroepen.

Artikel 3: Levering

Wanneer de betalingscondities zijn overeengekomen zal dit, afhankelijk van de gemaakte afspraak, desgewenst schriftelijk, worden bevestigd op de opdrachtbevestiging, zodat goederen besteld kunnen worden.
De opdrachtgever is na ondertekening van de overeenkomst verplicht tot volledige betaling en de aankoop af te nemen, op het moment dat deze de opdrachtbevestiging getekend heeft en/of aanbetaling heeft gedaan.
Indien de opdrachtgever na ondertekening de aankoop alsnog weigert, niet thuis is of geen info verstrekt om tot levering over te kunnen gaan, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever. De kosten van opslag en vervoer zullen in rekening worden gebracht, ongeacht of nadien de aankoop al dan niet geleverd wordt. Ook verder redelijk gemaakte kosten komen voor de rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: Levertijd

De levertijd gaat in wanneer de aanbetaling is gedaan.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtnemer

Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt dat opdrachtnemer
 • Voor de opzet van het werk over de benodigde gegevens en goedkeuringen beschikt (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.) een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer
 • Het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd te allen tijde bereikbaar is.
 • Afspraken volgens de offerte nagekomen worden zoals b.v weghalen van bestrating of een gladde ondergrond etc.
 • Voldoende gelegenheid heeft voor aan- en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen
 • De beschikking heeft over elektriciteit, water en wc
 • Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
 • Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

Artikel 7: Overmacht

1.Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen nimmer aan Tuingenot worden tegengeworpen. Evenmin kan zij daarvoor aansprakelijk gehouden worden wanneer deze tekortkomingen niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst en/of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening dienen te komen
2.Onder overmacht wordt verstaan;
 • Weersomstandigheden waardoor het niet verantwoord is om te monteren of te leveren b.v i.v.m elektriciteit
 • Stakingen
 • Storingen of vertragingen in het verkeer
 • Overheidsmaatregelen
 • Ziekte van personeel
 • Failliet gaan van de leverancier
 • Wanneer de leverancier niet op tijd is met de levering
3. Indien uitblijven van de prestatie door overmacht langer dan een maand duurt, zijn de beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtnemer tot enige vergoeding van schade door de opdrachtgever hoeft te uitkeren.
4. Opdrachtnemer heeft ook het recht om zich op overmacht van deze overeenkomst te beroepen indien de omstandigheid die de nakoming verhindert intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis reeds had moeten nakomen
5.Voor zover de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds ingeleverde c.q wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet wanneer het reeds geleverde c.q nog leverbare deel naar objectieve maatstaven geen zelfstandige waarde heeft, waarbij het voorgenomen gebruik voor de wederpartij geen rol speelt.

Artikel 8: Prijzen

 • de door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn inclusief BTW
 • tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan 3 maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 9: Meer-en minderwerk

 1. Het werk omvat alleen de in de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever
 2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen
 3. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10: Opschorting en intrekken

 1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade
 2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen
 3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs
 4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

Artikel 11: Klaagtermijn en garantie

 • Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.
 • de garantieverplichting van opdrachtnemer strekt niet verder tot datgene wat de producent van dat product jegens opdrachtnemer garandeert, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen
 • Opdrachtgever is verplicht meteen na de oplevering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen 8 dagen na oplevering
 • Gebreken dienen binnen 8 dagen na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan de opdrachtnemer
 • Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren
 • Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken
 • opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere soms dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 13: Betaling

 1. Er dient een aanbetaling van 50 % plaats te vinden voordat de bestelling in behandeling wordt genomen.
 2. Het restant van 50% betaling dient op de dag van de levering c.q de montage te gebeuren.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termmijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
 4. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau
 5. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 115,00
 6. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of een van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.


Artikel 14: Ontbinding

Blijft een van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij;
 • in staat van faillissement is geraakt
 • surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt
 • zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
 • bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtnemer behoudt zich eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de tuingenot.

 

 
 
 
Aluminium veranda: Houten veranda: Vlonders: Accessoires: